Regulament de Organizare şi Funcţionare

ATRIBUȚII

Serviciul Analiza Informațiilor și Cooperare Interinstituțională

Serviciul Metodologii, Studii și Proiecții Anticorupție / Abuzuri profesionale

Serviciul Monitorizare / Verificare a activităților structurilor din cadrul Primăriei Municipiului București

Atribuții
 • Înfiinţează la nivelul Primăriei Municipiului Bucureşti un canal de informare online adresat cetăţenilor capitalei, privind abuzurile profesionale, faptele de corupţie ca alternativă la alte forme de informare puse la dispoziţia publicului;
 • Centralizează, verifică şi pune la dispoziţia Primarului General datele privind informările primite, în condiţiile legii;
 • Prelucrează datele cu caracter personal în condiţiile legii, având obligaţia de a asigura confidenţialitatea şi securitatea datelor cu caracter personal colectate şi stocate pe timpul efectuării verificărilor;
 • Colectează, prelucrează, implementează, analizează, verifică şi diseminează datele şi informaţiile referitoare la potenţiale conflicte de interese şi stări de incompatibilitate în care se poate afla personalul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti, organismele prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local şi propune măsuri concrete în vederea încetării acestor stări de fapt;
 • Colectează, prelucrează, implementează, analizează, verifică şi diseminează datele şi informaţiile referitoare la încălcarea actelor normative cu incidenţă în activitatea personalului aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti şi al organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local;
 • Întocmeşte note şi rapoarte cu privire la date ce conţin potenţiale încălcări ale legislaţiei şi a normelor de conduită profesională, le înaintează conducerii Direcţiei de Integritate, pentru a fi sesizate Primarului General al Municipiului Bucureşti;
 • Propune sesizarea comisiei de disciplină competente şi/sau măsuri de eficientizarea activităţii în funcţie de faptele constatate, prevăzute de lege întocmeşte şi prezintă conducerii direcţiei documentele necesare care sunt supuse aprobării Primarului General al Municipiului Bucureşti;
 • Întocmeşte şi înaintează conducerii direcţiei, documentele necesare redirecţionării petiţiilor către instituţiile/autorităţile publice competente şi celelalte lucrări care cuprind aspecte ce exced competenţei direcţiei;
 • Analizează şi soluţionează petiţiile privind domeniul de activitate repartizat de conducerea direcţiei, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • Oferă, după caz, suport serviciilor din cadrul direcţiei, precum şi altor autorităţi publice în cadrul acţiunilor de prevenire şi de combatere a corupţiei, a încălcării integrităţii profesionale, a comiterii unor fapte care reprezintă abateri disciplinare, prin analiza şi evaluarea datelor şi informaţiilor specifice;
 • Creează baza de date din domeniul de competenţă al direcţiei, exploatează informaţiile cuprinse în acestea şi oferă suport serviciilor din cadrul direcţiei în soluţionarea lucrărilor;
 • Desfăşoară activităţi de colaborare, schimb de experienţă şi schimb de date şi informaţii cu Ministerul Public, cu Ministerul Afacerilor Interne, precum şi cu structurile subordonate acestora, cu instituţii din sistemul de ordine publică şi siguranţă naţională, cu alte instituţii publice şi cu persoane juridice, în vederea realizării atribuţiilor sale, pentru desfăşurarea activităţilor de prevenire a potenţialelor fapte de corupţie şi de încălcare a integrităţii profesionale, în baza prevederilor legale şi a protocoalelor încheiate;
 • Cooperează cu serviciile din cadrul direcţiei, accesează bazele de date ale instituţiei şi solicită informaţii în vederea clarificării unor aspecte necesare pentru susţinerea şi argumentarea concluziilor rezultate din analize/evaluări;
 • Solicită transmiterea cu celeritate a punctelor de vedere de la aparatul de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti şi de la organismele prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local, în scopul lămuririi unor aspecte care fac obiectul acţiunilor de verificare;
 • Solicită informaţii, puncte de vedere şi documente, după caz, de la instituţii publice, autorităţi publice, operatori economici şi/sau de la persoane fizice care au legătură cu structura/persoana controlată, dacă este cazul;
 • Utilizează programe informatice specifice, conform competenţelor legale, în vederea obţinerii de informaţii relevante necesare, care au legătură cu activitatea desfăşurată;
 • Analizează, propune soluţii şi formulează puncte de vedere referitoare la specificul activităţii, la solicitările formulate de aparatul de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti şi de către organismele prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local, adresate direcţiei sau repartizate acesteia;
Atribuții
 • Identifică procesele şi elaborează procedurile şi instrucţiunile de lucru necesare desfăşurării activităţilor specifice.
 • Desfăşoară activităţile de instruire anticorupţie în vederea dezvoltării capacităţii personalului aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti, organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local, de a utiliza şi de a combina cunoştinţe teoretice, deprinderi practice şi atitudini specifice în domeniul prevenirii abuzurilor şi corupţiei. Activităţile de instruire anticorupţie şi prevenire a abuzurilor au în vedere, cu prioritate, personalul nou încadrat în Primăria Municipiului Bucureşti şi în serviciile şi instituţiile publice de interes local al Municipiului Bucureşti, cel care activează în domenii expuse în mod deosebit riscurilor de corupţie, precum şi personalul cu funcţii de conducere. Întregul personal al aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti şi al organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local are obligaţia de a participa la activităţile de instruire anticorupţie, cel puţin o dată la un an.
 • Identifică, descrie, evaluează factorii de risc instituţionali care favorizează ori determină săvârşirea faptelor de corupţie şi abuzurilor profesionale în vederea limitării probabilităţii de comitere a acestora în conformitate cu Strategia Naţională Anticorupţie.
 • Elaborează, aprobă, aplică şi urmăreşte măsurile necesare pentru prevenirea apariţiei, combaterea şi limitarea efectelor faptelor de corupţie şi abuzurilor profesionale.
 • Realizează planul de integritate şi al riscurilor de corupţie/abuzuri în conformitate cu Strategia Naţională Anticorupţie, prin parcurgerea următoarelor etape:
  • a) identificarea şi descrierea riscurilor de corupţie;
  • b) evaluarea riscurilor de corupţie;
  • c) determinarea şi implementarea măsurilor de prevenire a riscurilor;
  • d) monitorizarea şi revizuirea periodică a măsurilor de prevenire a riscurilor.
 • Prezintă personalului aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti, organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local, materialele transmise de către Direcţia de Integritate şi instituţiile partenere cu privire la activitatea de prevenire şi combatere a corupţiei/abuzurilor profesionale;
 • Propune Primarului General organizarea şi desfăşurarea unor activităţi de instruire de prevenire şi combatere a corupţiei/abuzurilor profesionale realizate de către personalul specializat al Direcţiei de Integritate precum şi al altor instituţii cu atribuţii în domeniu;
 • Organizează grupuri de lucru pentru prevenirea corupţiei/abuzuri profesionale şi realizarea/implementarea unor proceduri standardizate pe diferite domenii de activitate cu specialişti în domeniu;
 • Organizează, conduce şi coordonează activitatea de informare şi conştientizare a personalului aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti şi al organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local cu privire la normele de conduită;
 • Desfăşoară activităţi de aprofundare şi actualizare a cunoştinţelor profesionale şi a informaţiilor din domeniul specific de activitate, pentru a contribui la perfecţionarea profesională şi deontologică a personalului direcţiei, în scopul creşterii calităţii activităţilor derulate şi a lucrărilor elaborate de către acesta;
 • Elaborează materialele necesare susţinerii activităţilor de prevenire şi instruire, ca urmare a, în principal, modificărilor legislative şi necesităţile constatate cu ocazia derulării instruirilor propriu-zise;
 • Coordonează implementarea în cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti şi al organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local a Planului de Integritate conform Strategiei Naţionale Anticorupţie, analizează documentele specifice managementului riscurilor de corupţie/abuzuri profesionale transmise de către structurile la nivelul cărora s-au constituit grupuri de lucru, monitorizează implementarea şi întocmeşte raportul anual;
 • Întocmeşte rapoarte anuale de monitorizare/analiză a stadiului de implementare a măsurilor de prevenire/control/al riscurilor de corupţie conform Planului de Integritate adoptat şi vor fi aduse la cunoştinţa personalului aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti şi al organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local, în vederea dispunerii măsurilor destinate îmbunătăţirii procesului de management al riscurilor de corupţie;
 • Realizează, ori de câte ori este cazul, activităţi de reevaluare a riscurilor de corupţie conform Strategiei Naţionale Anticorupţie atunci când la nivelul structurilor interne se constată recurenţa unor forme de manifestare a corupţiei şi întocmeşte rapoarte de reevaluare, pe care le prezintă Primarului General al Municipiului Bucureşti spre aprobare.
 • Solicită transmiterea cu celeritate de către celelalte structuri a informaţiilor necesare realizării activităţilor de prevenire;
 • Analizează şi soluţionează petiţiile privind domeniul de activitate repartizat de conducerea direcţiei, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • Supraveghează modul de aplicare, la nivelul personalului aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti şi al organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local a prevederilor legale privind protecţia personalului din instituţiile şi unităţile care semnalează încălcări ale legii;
 • Elaborează Protocolul de colaborare încheiat între ministerul Administraţiei şi Internelor prin Direcţia Generală Anticorupţie şi Municipiul Bucureşti, în vederea promovării unor mesaje cu conţinut informativ – preventiv anticorupţie şi pentru diversificarea canalelor de informare a societăţii civile;
 • Acordă consultanţă cu privire la normele de conduită profesională a funcţionarilor publici şi a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 • Desemnează un funcţionar public din cadrul direcţiei pentru consiliere etică şi monitorizarea respectării normelor de conduită;
 • Persoana desemnată a fi consilier de etică, exercită următoarele atribuţii:
  • a) acordă consultanţă şi asistenţă funcţionarilor publici din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti precum şi a serviciilor şi instituţiilor publice de interes local al Municipiului Bucureşti cu privire la respectarea normelor de conduită;
  • b) monitorizează aplicarea prevederilor legale privind codul de conduită a funcţionarilor publici şi codul de conduită a personalului contractual din aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti şi al organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local;
  • c) întocmeşte rapoarte trimestriale privind respectarea normelor de conduită de către salariaţii personalului aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti şi al organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local pe care le transmite Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;
 • Elaborează semestrial şi anual rapoarte de monitorizare privind indicatorii raportaţi pentru implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie şi verifică întocmirea acestora de către aparatul de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti şi al organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local;
 • Programează şi desfăşoară activitatea de evaluare a gradului de cunoaştere de către personalul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti şi al organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local, a temelor specifice de integritate şi a legislaţiei în domeniu; analizează rezultatele obţinute şi propune, după caz, Primarului General măsuri pentru remedierea aspectelor negative constatate;
 • Asigură organizarea, administrarea şi prelucrarea fondului arhivistic la nivelul Direcţiei de Integritate;
 • Îndeplineşte orice alte atribuţii dispuse de Primarul General al Municipiului Bucureşti în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Atribuții
 • Monitorizează/verifică următoarele activităţi ale aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti şi al organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local:
  • a) gestionarea fondurilor externe şi a programelor/proiectelor existente;
  • b) gestionarea informaţiei - deţinerea şi utilizarea informaţiei cu caracter operativ, accesul la informaţii confidenţiale, gestionarea informaţiilor clasificate;
  • c) gestionarea mijloacelor financiare;
  • d) achiziţia/gestionarea de bunuri, servicii şi lucrări;
  • e) acordarea de aprobări şi autorizaţii;
  • f) activităţi de eliberare a unor documente;
  • g) îndeplinirea funcţiilor de control, supraveghere, evaluare şi consiliere;
  • h) competenţa decizională exclusivă;
  • i) activităţi de recrutare a personalului;
  • j) constatarea abaterilor disciplinare ori a unor fapte de natură penală, aplicarea de sancţiuni disciplinare şi acordarea de recompense;
 • În urma monitorizării/verificărilor se întocmeşte un raport care va fi înaintat conducerii Direcţiei de Integritate şi supus aprobării Primarului General al Municipiului Bucureşti, cu concluzii si propuneri adecvate competenţei în scopul minimizării impactului riscurilor de corupţie/abuzuri profesionale;
 • Efectuează analize şi studii de caz post verificare/monitorizare şi înaintează datele de interes cu concluzii conducerii Direcţiei de Integritate în vederea implementării acestora cu măsurile adecvate în mapa privind riscurile/vulnerabilităţile existentă la Serviciul Metodologii, Studii şi Proiecţii Anticorupţie/Abuzuri profesionale;
 • Elaborează proiectele programelor de activitate anuale, supuse aprobării Primarului General al Municipiului Bucureşti, în baza datelor de interes ce privesc domeniul de activitate al Direcţiei de Integritate:
  • a) solicitări ale Primarului General;
  • b) informaţii şi/sau sesizări din mass-media;
  • c) autosesizări ale Direcţiei de Integritate cu privire la informaţii considerate relevante, care justifică efectuarea de acţiuni de verificare;
  • d) petiţii/sesizări care cuprind indicii şi documente justificative, cu privire la efectuarea de operaţiuni, desfăşurarea de activităţi sau realizarea de acţiuni cu abateri de la prevederile legale, săvârşite la nivelul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti şi al organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local;
  • e) analize de risc care reprezintă metode de evaluare şi de detectare a unor probabilităţi de apariţie a factorilor care împiedică obţinerea rezultatelor urmărite;
  • f) solicitări formulate de autorităţi şi/sau instituţii publice;
 • Solicită transmiterea cu celeritate a unor informaţii, puncte de vedere ori documente de la alte structuri din cadrul instituţiei, de la serviciile şi organismele prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local, în scopul lămuririi unor aspecte care fac obiectul acţiunilor verificate;
 • Solicită informaţii, puncte de vedere şi documente, după caz, de la instituţii publice, autorităţi publice, operatori economici şi/sau de la persoane fizice care au legătură cu structura/persoana controlată;
 • Colaborează cu reprezentanţii compartimentelor din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti şi ai altor instituţii/autorităţi ale statului, în limitele competenţelor legale şi ale mandatului primit;
 • Cooptează experţi externi în echipa de monitorizare/verificare a activităţilor specifice. Experţii cooptaţi pot emite puncte de vedere atât în cadrul raportului cât şi separate, ducând la îndeplinirea obiectivelor, scopului şi propunerilor elaborate de comisia de verificare;
 • La solicitarea Primarului General, participă la acţiuni de monitorizare/verificare şi control desfăşurate de alte structuri din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti şi al organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local;
 • Activitatea de verificare desfăşurată la nivelul serviciului nu se suprapune cu cea efectuată de către Corpul de Control al Primarului General al Municipiului Bucureşti, Direcţia Auditul şi Managementul Calităţii, Direcţia Audit Public Intern sau Direcţia Generală de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti;
 • Analizează şi soluţionează petiţiile privind domeniul de activitate repartizat de conducerea direcţiei, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • Desfăşoară activităţi de colaborare, schimb de experienţă şi schimb de date şi informaţii cu Ministerul Public, cu Ministerul Afacerilor Interne, precum şi cu structurile subordonate acestora, cu instituţii din sistemul de ordine publică şi siguranţă naţională, cu alte instituţii publice şi cu persoane juridice, în vederea realizării atribuţiilor sale, pentru desfăşurarea activităţilor de prevenire a potenţialelor fapte de corupţie şi de încălcare a integrităţii profesionale, în baza prevederilor legale şi a protocoalelor încheiate;
 • Îndeplineşte orice alte atribuţii dispuse de Primarul General al Municipiului Bucureşti în conformitate cu legislaţia în vigoare.