Legislație

• Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/79638 • Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare; http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/43323 • Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare; http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/41571 • Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei; http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/52934 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările ulterioare; http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/31413 • Legea nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii; http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/57866 • Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificările ulterioare; http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/22361 • Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative; http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/121924 • Hotărârea Guvernului României nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public; http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/181123 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată; http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/84097 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice; http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/57028 • Ordonanţa Guvernului nr. 53/2002 privind Statutul-cadru al unităţii administrativ-teritoriale. http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/38139