Legislație

• Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ; http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/215925 • Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare; http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/43323 • Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare; http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/41571 • Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei; http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/52934 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările ulterioare; http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/31413 • Legea nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii; http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/57866 • Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificările ulterioare; http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/22361 • Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative; http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/121924 • Hotărârea Guvernului României nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public; http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/181123 • Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/200317 • Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 84/2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului General - cu modificările și completările ulterioare http://acteinterne.pmb.ro/legis/acteinterne/acte_int/afisint.php?f=37561 • Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 90/2018 privind adoptarea la nivelul Municipiului București a Declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare al SNA 2016-2020 http://acteinterne.pmb.ro/legis/acteinterne/acte_int/afisint.php?f=37641 • Dispoziția Primarului General nr. 438/2014 privind aprobarea Codului de conduită etică și profesională al funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul Primăriei Municipiului București http://acteinterne.pmb.ro/legis/acteinterne/acte_int/afisint.php?f=33581 • Hotărârea nr. 599 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/204398