Legislație

• DPG nr. 159 din 08 februarie 2023 privind aprobarea Planului de Integritate al PMB, pentru perioada 2022-2025 https://www3.pmb.ro/legis/acteinterne/acte_int/44386 • Hotărâre nr. 1269 din 17 decembrie 2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/249828 • Lege nr. 153 din 4 iunie 2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2019 pentru completarea art. 61 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/243110 • Hotărâre nr. 931 din 1 septembrie 2021privind procedura de desemnare, atribuțiile, modalitatea de organizare a activității și procedura de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale consilierului de etică, precum și pentru aprobarea modalității de raportare a instituțiilor și autorităților în scopul asigurării implementării, monitorizării și controlului respectării principiilor și normelor privind conduita funcționarilor publici http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/246437 • Ordin nr. 581 din 14 iulie 2021pentru aprobarea formatului standard de raportare, a termenelor de raportare și a instrucțiunilor privind modalitatea de transmitere a datelor privind procedura administrativ-disciplinară aplicabilă funcționarilor publici http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/245133 • Ordin nr. 96 din 4 ianuarie 2021pentru aprobarea Procedurii de transmitere la distanță a declarațiilor de avere și de interese, precum și condițiile în care aceasta se realizează; http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/236009 • Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ; http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/215925 • Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare; http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/43323 • Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare; http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/41571 • Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei; http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/52934 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările ulterioare; http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/31413 • Legea nr. 361 din 16 decembrie 2022 privind protecția avertizorilor în interes public http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/262872 • Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificările ulterioare; http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/22361 • Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative; http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/121924 • Hotărârea Guvernului României nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public; http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/181123 • Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/200317 • HCGMB nr. 52 din 29 ianuarie 2020 privind aprobarea statului de functii si regulamentului de organizare si functionare ale aparatului de specialitate al Primarului Generalhttps://www3.pmb.ro/legis/acteinterne/acte_int/40968 • Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 90/2018 privind adoptarea la nivelul Municipiului București a Declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare al SNA 2016-2020 http://acteinterne.pmb.ro/legis/acteinterne/acte_int/afisint.php?f=37641 • DPG nr. 117 din 04 februarie 2021 privind aprobarea Codului de etică și integritate al funcționarilor publici și al personalului contractual din cadrul Primăriei Municipiului Bucureștihttps://www3.pmb.ro/legis/acteinterne/acte_int/41786 • HG nr. 599 din 02 august 2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție îm cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializării a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritatehttp://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/204398